8. sep

Forsikringsret

Fortolkning af skadesbegrebet i ulykkesforsikringen:

Er det en ulykke, hvis man under en løbetur beskadiger sin menisk, uden at det skyldes fald eller andre udefrakommende omstændigheder? Det har Højesteret netop taget stilling til i dom af 5. september 2017.

Under en løbetur fik forsikringstageren en meniskskade, som opstod pludseligt, men som ikke var et udslag af udefrakommende omstændigheder, fald eller lignende. Det var således en skade der opstod ”ud af det blå” i forbindelse med forsikringstagerens løbetur.

Forsikringsselskabet ville ikke dække skaden, da det efter selskabets opfattelse ikke var en ulykke i forsikringsbetingelsernes forstand. Til støtte herfor blev det blandt andet gjort gældende, at skaden alene var opstået som led i en almindelig dagligdags bevægelse, der ikke udgjorde en ulykke.

Forsikringsvilkårenes definition på en ulykke var:

”En pludselig hændelse, der forårsager personskade.”

Højesteret kom frem til, at skaden opfyldte betingelserne i ulykkesforsikringsbetingelsernes forstand, og at der ikke kunne indfortolkes et krav om, at udefrakommende omstændigheder skulle være skyld i skaden.

Den tvivl, som forsikringsvilkårene efterlod ved pådømmelsen måtte komme selskabet til skade, da det var selskabets som havde udformet vilkårene.

Dommen understreger det almindelige princip i dansk ret om, at uklarhed om forståelsen af en aftale altid kommer den ”svage” part til gode, når aftalen skal fortolkes.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Brian Pihl Pedersen. Her kan du læse mere om forsikringsret.