4. dec

Erstatningsret

Ny dom fra Højesteret på området for patientskader:

Højesteret har netop afsagt dom i en principiel sag om renter, som har stor betydning for alle de skadelidte, som har eller har haft ret til erstatning for en patientskade.

Konkret handlede sagen om, hvorvidt den skadelidte var berettiget til renter fra det tidspunkt, hvor hun anmeldte en lægemiddelskade, eller om erstatningskravet først skulle forrentes fra det tidspunkt, hvor Patienterstatningen havde indhentet nok oplysninger til at kunne vurdere ansvarsgrundlaget og derefter indhentet oplysninger til at kunne beregne erstatningskravets størrelse.

Højesteret kom frem til, at den praksis som var udviklet hos myndighederne var forkert. Erstatningskravene skulle ikke først forrentes fra det tidspunkt, hvor der var truffet afgørelse om anerkendelse. Kravene skulle i stedet forrentes kort tid efter det tidspunkt, hvor skaden har været anmeldt til Patienterstatningen. Det var således ikke berettiget først at lade krav forrente, når der foreligger en afgørelse om, hvorvidt skaden kunne anerkendes efter loven.

Patienterstatningen har meldt ud, at de genoptager sager 3 år tilbage og beregner renter på ny i disse sager. Det er dog ikke klart, hvad der anvendes som skæringstidspunkt, herunder om de 3 år skal regnes fra skadesdatoen, anmeldelsesdatoen, datoen for den sidste positive afgørelse eller et helt fjerde kriterium.

Advokatgaarden opfordrer derfor alle, der har fået patienterstatning, til at bede om at få deres sag genoptaget.