1. jan

Bolighandler

Nye tilstands- og elinstallationsrapporter fra 1. oktober 2020:

De nye rapporter skifter udseende og kategorisering af de konstaterede skader eller ulovlige installationer. Samtidig ændres vurderingssystemet, så skader og fejl markeres med farvede symboler, og de tidligere skadekategorier K1, K2, K3 og UN udgår.

Huseftersynsordningen

Rapporterne er som tidligere centrale led i Huseftersynsordningen, som omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Ved at anvende huseftersynsordningen kan sælger fritage sig ansvaret for det normale 10-årige mangelsansvar. Praktisk indebærer det, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

De nye tilstandsrapporter

Bygningerne gennemgås og vurderes af en byggesagkyndig og ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se. Der kan derfor være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

Skaderne er kategoriseret med symbolerne rød, gul, grå og spørgsmålstegn.

  • Rød er kritiske skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.
  • Gul er alvorlige skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.
  • Grå er mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
  • Spørgsmålstegnet symboliserer mulige skader. Her er der tale om forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen. Som køber kan det i visse situationer være klogt at stille som betingelse for købsaftalen, at disse forhold undersøges nærmere af en byggeteknisk rådgiver, og at undersøgelsen ikke giver anledning til videre bemærkninger for køber.

De nye elinstallationsrapporter

Elinstallationsrapporten beskriver ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationen. En installation er ulovlig, hvis den ikke lever op til de standarder og lovkrav, der var gældende, da installationen blev udført.

Ansvaret for at få udbedret ulovlige elinstallationer påhviler boligejeren.

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i elinstallationerne er ulovlige. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød.

De ulovlige fejl i installationen vurderes ud fra, hvor farlig den ulovlige fejl er. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, hvor farlig en fejl er, og hvor dyrt det er at udbedre fejlen. Elinstallationsrapporten kan derfor sjældent kunne stå alene, når der skal dannes et overblik over omkostninger til udbedring.

  • Fejlene registreres i følgende kategorier:
  • Risiko for stød: Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.
  • Risiko for brand: Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.
  • Ulovlige elinstallationer: Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.
  • Undersøges nærmere: Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Læs mere om boligrådgivning.