2. jul

Erstatningsret

Højesteret fastlægger ny grænse for erhvervsevnetab

Højesteret har afsagt dom d. 9. april 2024 om den nedre grænse af 15% erhvervsevnetab på i arbejdsskadesikringsloven. 

Dommen gør op med en mangeårig praksis fra arbejdsskademyndighederne, hvor den effektive erhvervsevne skulle ligge på omkring 15% for at få tilkendt erhvervsevnetabserstatning. 

Med den nye dom, fastslår højesteret, at erhvervsevnetabet skal anses for ”varig” og ”af nogen betydning”. Særligt den sidste del, ”af nogen betydning” henviser til at der er en minimumsgrænse, (nok 5% ifølge flere fageksperter) der således berettiger en minimums erhvervsevnetabserstatning på 15%. 

 I denne sag havde skadelidte været ude for en rygskade, der medførte en erhvervsevnetabsprocent (i en kort fleksjob-periode) på 10,3%. 

Ankestyrelsen afviste, at skadelidte var berettiget til erhvervsevnetabserstatning da styrelsen bl.a. fandt, at indtægtsnedgangen ikke kunne anses for at være ”af nogen betydning”. 

I sagen for Landsretten fandt man, at begge kriterier var opfyldt og Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvor Højesteret derudover gjorde op med Ankestyrelsens tidligere praksis om, at en indtægtsnedgang alene er ”af nogen betydning”, når den er tæt på 15%. Højesteret anførte herefter: 

”Højesteret finder, at det afgørende kriterium efter forarbejderne til arbejdsskadesikringslovens § 17 er, om der foreligger et klart og varigt tab af erhvervsevnen som følge af arbejdsskaden, men der er ikke holdepunkter for, at erhvervsevnetabet skal være tæt på 15 %, for at dette kriterium er opfyldt. Der henvises herved navnlig til Folketingets Socialudvalgs betænkning i Folketingstidende 1977-78, Tillæg B, betænkning over lovforslag nr. L 47, sp. 315 ff.” 

Det kan derfor af dommen konkluderes, at 10,3% i hvert fald er ”af nogen betydning” men det er usikkert hvor langt ned man kan komme. Den betænkning som højesteret henviser til, nævner dog specifikt spændet mellem 5 – 15% der berettiget 15% erstatning, hvorfor flere fageksperter mener at den absolutte nedre grænse må ligge omkring de 5%. 

Sagen blev for Ankestyrelsen ført af advokat Sanne H. Christensen og for FOA ført af advokat Anders Bang Mønster Hansen. 

 

Advokatgården er pt i gang med at gennemgå vores sager for at se om nogle bør genoptages som følge af højesterets afgørelse.