5. jul

Bolighandler

Konsekvenserne af ny lejelov – vigtig nyt for lejere og udlejere:

Pr. 1. juli 2020 er der trådt nye regler i kraft i lejeloven, boligreguleringsloven og andelsboligforeningsloven. Ændringerne er en del af en aftale der betegnes ”Blackstone-indgrebet”, som ifølge regeringen har til formål at stoppe huslejestigningerne på private boliger i storbyerne og undgå, at de tjener som rene investeringsobjekter for investorer. Ændringerne består overordnet set af mindre tekniske reguleringer. Enkelte ændringer er dog så væsentlige, at aktørerne i et lejeforhold bør stifte bekendtskab med reglerne – her nævnes de to væsentligste:

DEL 1

Lejelovens § 6a - Forbud mod at betale lejere for at fraflytte lejemål

Kort fortalt indebærer bestemmelsen, at en udlejer fremadrettet ikke må tilbyde lejeren betaling eller anden form for ydelse med det formål at få lejeren til at bringe lejeforholdet til ophør.

Derimod må lejeren gerne opfordre udlejeren til at yde kompensation for at fraflytte. Udlejeren vil i et vist omfang også lovligt kunne vejlede lejeren til at bede om kompensation, så længe der blot er tale om opfordring til at gøre tilbud.

I situationer hvor der er en tvist mellem parterne, om lejemålet er retmæssigt opsagt, kan lejeren som en del af et forlig tilbydes penge for at fraflytte. Denne fremgangsmåde er helt i tråd med praksis i mange hidtidige tvister, da det ikke har været ualmindeligt at forlige tvister på den baggrund.

DEL 2

Lejelovens § 107a - Pligt til at give meddelelse om afgørelser som vedrører lejer

Med Lejelovens § 107a pålægges udlejer pligt til inden for to uger fra en endelig afgørelse om et boliglejeforhold, som giver lejer helt eller delvist medhold, at oplyse øvrige lejere herom. Her er der både tale om afgørelser som måtte være afsagt af en domstol, Huslejenævnet, eller andre instanser eller myndigheder.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at samtlige lejere orienteres, når der konstateres ulovlige forhold i et lejeforhold i ejendommen. På den måde vil de øvrige lejere nemmere kunne påtale, hvis samme forhold gør sig gældende for deres lejeforhold.

Som en undtagelse til meddelelsespligten gælder afgørelser angående husordenssager – disse vil sjældent have relevans for øvrige lejere, ligesom sagerne ofte vil have et mere personligt indhold for lejerne samt fortrolige personoplysninger.