Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Man er berettiget til voldsoffererstatning, når man har været udsat for en forbrydelse. Det gælder om at få klarlagt, hvilke forsikringer, man har, og hvad de dækker; ulykkesforsikring, indboforsikring, forsikring via fagforening osv.

Herefter skal man klarlægge, hvordan man har lidt tab. Der kan være tale om tabt arbejdsfortjeneste, helbredelsesudgifter, svie og smerte, varigt mén, tab af erhvervsegne, skade på tøj mv.

Varigt mén og tab af erhvervsevne

Varigt mén er en skade, som aldrig går væk, og som ikke kan behandles, f.eks. hvis man er blevet blind på det ene øje eller har fået amputeret et ben. Man får erstatning efter nogle faste takster for disse tab. I tvivlstilfælde fastsætter Arbejdskadestyrelsen mén-graden på baggrund af de lægelige journaler.

Hvis man ikke længere kan udføre det arbejde, som man havde før skaden, taler man om erhvervsevnetab eller nedsat erhvervsevne. Voldsoffererstatning for tab af erhvervsevne er ligesom varigt mén et af de punkter, hvor der ofte opstår tvister mellem skadelidte og forsikringsselskaberne.

Det er primært skadelidtes egne forsikringer, som skal betale. Selvrisiko eller forhøjet præmie regnes også for tab, som man kan kræve erstattet. Voldsudøveren kan dog også blive dømt til at betale. Hvis skadevolder har en forsikring, der dækker, betaler forsikringen.

Voldsoffererstatning ifølge Offererstatningsloven

Statskassen betaler godtgørelse og erstatning for den personskade, der forvoldes ved overtrædelse af Straffeloven i Danmark.

Staten betaler ifølge Offererstatningsloven, hvis der sker anmeldelse til Erstatningsnævnet, der skal fastsætte og udbetale erstatningerne. Offererstatningsloven indeholder retningslinjer for godtgørelse og erstatning ved personskade, der er forvoldt ved en overtrædelse af Straffeloven. Erstatningsansvarsloven indeholde retningslinjer for, hvordan erstatningen skal udmåles.

Erstatning i henhold til Offererstatningsloven ydes også i de tilfælde, hvor skadevolder er ukendt eller ikke kan findes, under 15 år eller utilregnelig.

Det er en betingelse for at opnå voldsoffererstatning, at lovovertrædelsen anmeldes til politiet “uden unødigt ophold”. Personskaden skal med andre ord anmeldes til politiet inden 24 timer, efter lovovertrædelsen har fundet sted. Politiet vil vejlede om muligheden for voldsoffererstatning og udlevere et ansøgningsskema.

Det udfyldte ansøgningsskema videresendes til Erstatningsnævnet, der tager stilling til erstatningsudmålingen. Anmeldelsen til Erstatningsnævnet skal ske inden to år efter, at lovovertrædelsen er begået.

Udgifterne ved sagsbehandlingen betales af statskassen, ligesom Erstatningsnævnet i nogen grad dækker voldsofferets udgifter til advokatbistand.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413