Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed eller en del heraf overdrages fra en juridisk person (selskab) til en anden ifølge aftale. Overdragelse af aktier eller anparter er ikke en virksomhedsoverdragelse. Forudsætningen om, at der skal foreligge en aftalt overdragelse, betyder blandt andet, at salg af en virksomhed på tvangsauktion ikke er omfattet af loven.

Virksomhedsoverdragelse er reguleret ved Lov om virksomhedsoverdragelse. Der er tale om en ufravigelig lov. Det vil sige, at man ikke kan aftale sig ud af lovens bestemmelser til skade for de ansatte. Man kan ikke give afkald på de rettigheder og pligter, der findes i loven.

Virksomhedsoverdragelse sker som regel ved at to eller flere virksomheder fusionerer, eller når aktiver og gældsforpligtigelser i ophørende selskab overdrages til et andet selskab. Privatisering af en offentlig virksomhed er også en virksomhedsoverdragelse. En virksomhedsoverdragelse i forbindelse med betalingsstandsning og konkurs sker under særlige vilkår.

Viksomhedsoverdragelse med ansatte

En virksomhedsoverdragelse kan være en kompliceret affære, såvel økonomisk som juridisk. Som arbejdsgiver har man pligt til at give sine ansatte besked om en virksomhedsoverdragelse og de juridiske, økonomiske og sociale følger heraf.

Den nye ejer indtræder med de samme rettigheder og pligter, der bestod i virksomheden inden overdragelsen. Har nogle ansatte f.eks. løn til gode, har de krav på dette fra den nye ejer. Ofte har den nye ejer ikke følt sig forpligtet til at udrede feriepenge på trods af lovens klare ordlyd. Domstolene har også dømt i sager, hvor en person ikke har arbejdet på virksomheden ved overdragelsen pga. barsel. Retspraksis har fastslået, at fravær af denne type ikke ændrer på, at den pågældende medarbejder stadig er ansat på virksomheden. Fyrede medarbejdere med en opsigelsesperiode, som ikke er udløbet ved en virksomhedsoverdragelse, har også ret til at fortsætte deres arbejde(eller få løn) indtil perioden udløber. Det samme gælder for fratrædelsesgodtgørelse.

Mange medarbejdere frygter afskedigelse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Her gælder det, at en virksomhedsoverdragelse i sig selv ikke kan lægges til grund for en afskedigelse. Hvis en virksomhed overdrages på grund af dårlig økonomi, er der dog intet til hinder for at afskedige medarbejdere.

Kommercielle hensyn ved virksomhedsoverdragelse

Juridisk set er en virksomhedsoverdragelse én af de mere tekniske områder, hvorfor det i høj grad kan betale sig at få advokatbistand.

I Advokatgården supplerer vi den juridiske kompetence med generelle erfaringer med, hvad en virksomhedsoverdragelse indebærer. Vi rådgiver sælgere og købere af danske og udenlandske virksomheder. Vi rådgiver også investorer, banker og andre finansieringskilder i forbindelse med enhver type virksomhedsoverdragelse. Vi medvirker til at gennemføre de udtænkte løsninger, men rådgiver også kritisk om fordele og ulemper ved den valgte metode.

En virksomhedsoverdragelse er meget mere end jura. Forretningsforståelse og menneskelig indsigt har afgørende betydning for en vellykket virksomhedsoverdragelse.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413