Tvangsauktioner

Tvangsauktioner

Tvangsauktioner er, når der sker “tvangssalg” af en ejendom. Tvangsauktionssager startes af den person, som har penge til gode hos ejeren, f.eks. en panthaver, der ikke har modtaget terminsydelser.

Panthaveren skal lave en salgsopstilling over ejendommen med alle oplysninger om ejendommen. Denne salgsopstilling udgør sammen med standardauktionsvilkårene selve grundlaget for tvangsauktionen.

Køb på tvangsauktioner

Tvangsauktioner over fast ejendom sker i fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen er lokaliseret. Da tvangsauktioner er offentlige, kan hvem som helst kan byde på ejendommen, evt. via advokat.

Tvangsauktioner starter med, at fogedretten konstaterer, hvem der er fremmødt. Personer, der har panterettigheder i ejendommen, gør deres krav op, og den person, der har anmodet om at få ejendommen solgt på tvangsauktion, gennemgår herefter salgsopstillingen.

Fogedretten bestemmer størrelsen af overbud, dvs. det beløb der som minimum skal bydes over gældende bud. Fogedretten sælger ejendommen til højestbydende, som straks efter en tvangsauktion skal stille sikkerhed i form af f.eks. bankgaranti eller kontanter. Udover prisen for ejendommen skal køber betale en auktionsafgift.

Man kan gøre en rigtig god handel, hvis man køber fast ejendom på tvangsauktioner. Men køb på tvangsauktioner er bundet af andre regler end det almindelige ejendomsmarked og indbefatter en række risici. Derfor anbefales det at kontakte en advokat.

Salg på tvangsauktioner

Hvis man ikke kan betale ydelserne på sine lån, risikerer man, ejendommen skal sælges på tvangsauktion. Arbejdsløshed, skilsmisse og ægtefælles død er de mest almindelig årsager til tvangsauktioner. Lån med variabel rente med efterfølgende rentestigninger samt teknisk insolvens kan også medføre tvangsauktioner.

Tvangsauktioner finder sted, når en eller flere långivere begærer boligen solgt på tvangsauktion. Lånene er givet med sikkerhed i ejendommen, hvorfor tvangsauktioner kan være långivernes eneste mulighed for at få dele af deres tilgodehavende igen.

Tvangsauktioner begæres som regel af det realkredit- eller pengeinstitut, der har pant i boligen. I konkurssager kan tvangsauktioner dog begæres af kurator.

Det vil som regel være forbundet med tab for både boligejere og långivere, når ejendomme bliver solgt via tvangsauktioner. Ikke mindst fordi salgsprisen normalt er lavere end i fri handel.

Tvangsauktioner kan undgås ved, at man i god tid søge rådgivning hos ens realkredit- eller pengeinstitut, der kan hjælpe med at omlægge lån og privatøkonomi. Ved alvorlige økonomiske vanskeligheder, bør man kontakte sin advokat hurtigst muligt, så man kan få den nødvendige rådgivning.

Hvis det bliver nødvendigt at sælge boligen, kan man ofte få hjælp af sit realkredit- eller pengeinstitut, så man kan få en bedre pris for ejendommen, end hvis den ender på tvangsauktion. Husk at långiverne har lige så meget interesse i, at ejendommen sælges på det normale marked.

Ved tvangsauktioner er det nødvendigt at få hjælp af en advokat, som kan rådgive gennem hele forløbet i fogedretten.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413