Strafferet

Strafferet

Den del af juraen, der omhandler kriminalitet og dens følger, kalder man strafferet. Strafferet giver i modsætning til civilret mulighed for at idømme straf til den eller de personer, der har overtrådt loven.

Strafferet regulerer via straffeloven uønsket adfærd set fra lovgivers side. Det drejer sig bl.a. om vold og mord, tyveri og bedrageri. Strafferet danner rammerne for politi- og anklagemyndigheden.

Udover straffeloven omfatter strafferet en række andre love, eksempelvis færdselsloven, skattelovgivningen eller miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, der ligeledes giver mulighed for at idømme straf.

Advokatgården yder rådgivning og bistand i alle typer sager vedrørende strafferet. Vores advokater har medvirket som beskikkede forsvarere i mange forskellige straffesager. Vi har bl.a. erfaring med strafferet i forbindelse med erhverv, f.eks. anklager om skatte- og afgiftsunddragelser.

Vi har en offentligt beneficeret advokat, der beskikkes som forsvarer for de tiltalte i straffesager. Vedkommende har møderet for både landsret og højesteret.

I nogle straffesager beskikkes vores beneficerede advokat også for forurettede. Vi kan dels udøve forurettede personlig bistand under retssagen, dels opgøre et eventuelt erstatningskrav.

Tilståelsessager og domsmandssager

Hvis politiet regner med, at tiltalte vil tilstå, sender de sagen til retten med en forhørsbegæring. Nægter tiltalte sig skyldig, har politiet udfærdiget et anklageskrift. Sagen skal herefter behandles som en domsmandssag, hvis der vel at mærke kan blive tale om fængselsstraf. Ud over den juridiske dommer vil der være to lægdommere til stede. Lægdommere er almindelige borgere, der skal bistå dommeren med at afgøre sagen.

Bevisførelse, procedure og dom

Tiltalte bliver i første ombæring udspurgt af anklager, forsvarer og dommeren. Hvis der er tilsagt vidner, skal de også afgive forklaring. Herefter bliver der læst op fra evt. relevante dokumenter. Når bevisførelsen er slut, bliver tiltalte spurgt ud om sine personlige forhold.

Anklageren gennemgår sagen fra politiets synspunkt, hvorefter tiltaltes advokat redegør for det synspunkt, at tiltalte enten helt skal frifindes eller kun dømmes for noget mindre, og at straffen i givet fald skal være mildere, end krævet af anklageren.

Dommerne voterer om dommens resultat uden for retslokalet. Når de kommer ind i retslokalet igen, skal alle rejse sig og høre dommens resultat stående. Herefter bliver dommen begrundet.

Bøde eller fængsel

I straffesager kan man blive dømt til at betale en bøde eller komme i fængsel. Retten kan beslutte, at fængselsstraf skal være betinget. Hvis man ikke skal ind og afsone en fængselsstraf, vil retten fastsætte en prøvetid, som er den periode, hvor man ikke må begå ny (tilsvarende) kriminalitet. Dommen kan også være betinget af vilkår som samfundstjeneste.

Sagsomkostninger

Det offentlige vil i første omgang betale den beskikkede forsvarers løn. Men hvis der sker domsfældelse, vil tiltalte helt eller delvist blive pålagt advokatsalær og andre omkostninger.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413