Retssager

Retssager

Når en domstol behandler uenigheder, er der tale om retssager. Det kan dreje sig om uenigheder – også kaldet tvister – mellem mindst to personer eller virksomheder. Retssager bør altid være sidste udvej. Det er optimalt, hvis parterne evt. med hjælp fra advokater, selv kan finde en rimelig løsning.

Der er grundlæggende to typer af retssager: Straffesager handler om idømmelse af straf. Civile retssager handler om, at en part (sagsøgeren) ønsker den anden part (sagsøgte) dømt til at gøre noget bestemt. Det kan f.eks. være at betale et beløb, foretage eller ophøre med en nærmere bestemt handling eller anerkende en rettighed, som sagsøgeren mener at have i relation til den sagsøgte.

Både enkeltpersoner og organisationer kan være parter i retssager, i såvel civile retssager som straffesager (foreninger, selskaber mv. dog kun med henblik på bødestraf). Parterne i retssager repræsenteres normalt af hver deres advokat.

Staten, kommuner eller andre offentlige myndigheder kan også være parter, såfremt borgere anlægger sager ved domstolene for at afprøve myndighedernes grænser. I Danmark afgøres sådanne sager ved de almindelige domstole.

Straffesager

Straffesager starter med et anklageskrift. I sådanne retssager er den ene part altid den offentlige anklagemyndighed, mens den anden part er den (eller de) tiltalte. Sidstnævnte er altså tiltalt for at have overtrådt landets love.

Advokatgården har medvirket som beskikkede forsvarere i en række straffesager. Vi har især beskæftiget os med erhvervsstrafferet, herunder straffesager om påståede skatte- og afgiftsunddragelser.

Civile retssager

Civile retssager starter med en stævning. Sagsøger skal formulere en påstand; altså beskrive hvad sagsøger vil opnå. Det fortsætter med en skriftlig eller mundtlig forberedelse. Retssager afsluttes med en hovedforhandling, hvorefter der afsiges dom. Hvis sagsøger får en dom over sagsøgte, kan sagsøger anvende fogedretten til at tvinge sagsøgte til at følge dommen.

I modsætning til straffesager er parterne i civile retssager ligeværdige: Den ene som sagsøger, den anden som sagsøgte. Der kan være flere sagsøgere og/eller flere sagsøgte i samme sag.

Begge parter kan i nogle tilfælde få fri proces og/eller forsikringsretshjælp til retssager.

Civile retssager bør føres på et sagligt grundlag. Man bør ikke lade sig rive med at sine følelser, hvorved retssager bliver personlige opgør. Sagen bør kun handle om de punkter, uenigheden drejer sig om. Ideelt set skal det være muligt for de to uenige parter at se hinanden i øjnene, når der er faldet dom. Det kræver af begge parter, at de ikke søger at opnå noget, som de ikke er berettiget til.

Flere typer af uenigheder kan ikke behandles i byretten, før der har fundet en sagsbehandling sted i et anke- eller klagenævn. Retssager om separation, skilsmisse og forældremyndighed begynder ved den lokale Statsforvaltning og overgår først efterfølgende til byretten.

I Advokatgården har vi stor erfaring i at føre retssager for klienter i såvel civile sager som straffesager. Vores advokater har møderet for Højesteret og kan behandle sager for alle instanser.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413