Privattegnede forsikringer

Privattegnede forsikringer

Det er overordnet set Forsikringsaftaleloven, der regulerer de ydelser, som skal udbetales i henhold til privattegnede forsikringer. Forsikringsansvarsloven regulerer alle former for privattegnede forsikringer. Loven inkluderer også særbestemmelser om sygeforsikringer, ulykkesforsikringer, ansvarsforsikringer, livsforsikringer mv.

Specifikt er det dog i stort omfang policen, der dikterer hvilke rettigheder, dine privattegnede forsikringer, giver dig. Her fremgår de forsikringsbetingelser, der er aftalt mellem dig og forsikringsselskabet.

Det er vigtigt, at du undersøger, hvilken forsikringsdækning du har, når der er sket en skade. Skaden skal anmeldes hurtigst muligt til forsikringsselskabet på grund af risikoen for forældelse.

Hvad er privattegnede forsikringer?

Privattegnede forsikringer omfatter f.eks. ulykkesforsikringer, sygeforsikringer og arbejdsudygtighedsforsikringer. Privattegnede forsikringer kan have forskellige betegnelser, men dække over det samme forsikringsprodukt. En erhvervsudygtighedsforsikring eller pensionsforsikring dækker f.eks. over det samme som en arbejdsudygtighedsforsikring.

Udover de privattegnede forsikringer, du selv har tegnet hos et forsikringsselskab, kan du være omfattet af privattegnede forsikringer via for eksempel din arbejdsgiver eller fagforening. Dit pensionsselskab og din bank kan også udarbejde privattegnede forsikringer for dig.

Din ulykkesforsikring giver dig ret til at få udbetalt godtgørelse for et eventuelt varigt mén. Det gælder også, hvis der i en erstatningssag er udbetalt godtgørelse for varigt mén af en ansvarlig modpart. Denne godtgørelse beregnes på baggrund af méngraden i % og den forsikringssum, der var gældende på tidspunktet for ulykken.

Uenighed med forsikringsselskabet

Det sker ikke sjældent, at der opstår uenighed med et forsikringsselskab, om hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås. I disse tilfælde kan man klage til Ankenævnet for Forsikring. Advokatgården bistår bl.a. med at udforme klagen og varetager den øvrige sagsbehandling i forhold til Ankenævnet.

Siden ændringen af Forsikringsaftaleloven 2002 kan man kræve dækning af skadelidtes udgift til advokatbistand. Det skal ske i forbindelse med fremsættelse og opgørelse af krav. Skadelidte må dog regne med som regel selv at skulle afholde hele eller dele af udgiften til advokatbistand, når det drejer sig om privattegnede forsikringer.

Erstatningssager med en ansvarlig skadevolder vil typisk indebære, at ansvarsforsikringsselskabet dækker en del af udgifterne til advokat.

Advokatgården har stor erfaring med sager om privattegnede forsikringer. Vi fører erstatningssager og yder rådgivning til private omkring forsikringsforhold ved personskade og andre skadesager: Trafikskader, arbejdsskader, sportsskader, patientskader, voldsoffersager osv.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413