Patientskader

Patientskader

Patientskader er skader, der opstår ved behandlinger på sygehus eller hos læger, psykolog, kiropraktor m.v.. Man kan få dækning af patientskader, hvis skaden skyldes en behandling under specialiststandard, apparatur- eller materialesvigt, eller hvis skaden kunne have været undgået ved en alternativ behandlingsmetode.

Man kan også få dækning af patientskader, hvis der er tale om en komplikation, som ikke skal tåles. I den forbindelse ser man på, hvor sjælden og hvor alvorlig komplikationen er i forhold til den lidelse, man er blevet behandlet for. Jo alvorligere grundlidelse, desto større komplikationer må man tåle uden ret til erstatning for patientskader.

Patientens helbredssituation skal skyldes patientskaden, og ikke grundlidelsen. Som patient er man pr. definition allerede syg. Den del af helbredsforringelsen, der skyldes grundlidelsen, erstattes ikke. Kun skader der kommer oveni – patientskader – erstattes. En dårlig behandling, der ikke beviseligt er resulteret i en helbredsforringelse, medfører ikke erstatning.

Erstatning for patientskader

Patientforsikringsordningen omfatter patienter på offentlige sygehuse og visse private sygehuse, herunder patientskader i forbindelse med behandling i ambulance eller på skadestedet.

Alle donorer, herunder bloddonorer og organdonorer, og personer, der deltager i medicinske forsøg, er også omfattet af ordningen. Forsøget skal være udført under direkte ansvar af et sygehus, en statslig højere uddannelsesinstitution eller en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson.

Alle personer, der bliver undersøgt, behandlet eller plejet hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, er også omfattet af patientforsikringsordningen.

Endelig gælder ordningen for personer, der i forbindelse med behandling af livstruende kræft- eller hjertesygdomme oplever fejl ved Sundhedsstyrelsens sagsbehandling.

Erstatning for patientskader udmåles efter erstatningsansvarsloven. Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén, godtgørelse for svie og smerte og for tab af forsørger, osv.

Hvordan anmeldes patientskader?

Patientskader anmeldes ved at udfylde et anmeldelsesskema hos Patientforsikringen. Det koster ikke noget at anmelde en skade og få sagen behandlet.

Patientforsikringen vil via Patientombuddet tage stilling til, om betingelserne for at anerkende skaden er opfyldt. Patientforsikringen afgør også erstatningens størrelse.

Erstatningsordningen gælder kun, hvis erstatningsbeløbet overstiger 10.000 kr. Donorer og raske forsøgspersoner kan dog få erstatning for alle patientskader.

Hvis man er utilfreds med en afgørelse fra Patientforsikringen, kan man klage til Patientskadeankenævnet inden for tre måneder. Hvis man heller ikke får medhold her, kan man bringe sagen for retten. Udgifter til advokatbistand i sager om patientskader kan ikke kræves dækket af Patientforsikringen.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413