Miljøret

Miljøret

Miljøret regulerer primært forureningsbekæmpelse, arealanvendelse og naturbeskyttelse. Derudover omfatter miljøret regulering af vand, jord og råstoffer, herunder vandforsyning og råstofudvinding.

Miljøret er et omfangsrigt og kompliceret retsområde, der ofte lapper over i andre retsområder og blander offentlig og civil ret. Miljøret kompliceres endvidere af, at området er underlagt både EU-retlig regulering og national regulering. I vore dage omfatter miljøret mere end 500 love og bekendtgørelser, hvortil kommer flere end 300 vejledninger, cirkulærer og lignende.

Advokatgården rådgiver om alle områder af miljøret. Vi har det nødvendige overblik suppleret med den specialviden, der er nødvendig for en optimal løsning. Vi kan bistå vores klienter i alle klage- og retsinstanser.

Miljøret – en myriade af regler

I en tid hvor klimaforandringer og miljømæssige problemstillinger står højt på den politiske dagsorden, både nationalt og globalt, spiller miljøret en stadig større rolle for både den offentlige sektor og det private erhvervsliv.

Miljøret rummer en myriade af regler om bl.a. jordforurening, affald og genbrug, støjkrav, spildevand og udledningstilladelser, miljøansvar og miljøansvarsforsikring, naturbeskyttelse, naturfredninger og habitatregler. Dertil kommer havmiljøbestemmelserne og reguleringen af råstofudnyttelse.

Miljøregulering af virksomheder og forurenende aktiviteter bliver tilsyneladende intensiveret på linje med miljøretlige forhold vedrørende planlovgivning og regulering af fast ejendom i øvrigt.

Mange virksomheder er tillige begyndt at se miljøret som et kommercielt udviklingspotentiale, og for dem er det særdeles vigtigt at være på forkant med udviklingen af ny regulering.

Specialviden om miljøret

Advokatgården rådgiver både privatpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder, der støder ind i problemstillinger om miljøret.

Vi rådgiver bl.a. om miljøretlige forhold ved virksomhedsoverdragelse eller køb og salg af ejendomme, der muligvis er forurenede.

Optimal rådgivning om miljøret fordrer et solidt kendskab til EU-ret, forvaltningsret, kommunalret m.v.

International miljøret

Mange af de danske miljøregler kommer fra EU, hvorved EU-retten har stor indflydelse på dansk miljøret. EU bestemmer alt fra placering af virksomheder, genanvendelse af affald til naturbeskyttelse og drikkevandskvalitet.

Vi kan vejlede om såvel gamle som nye og planlagte tiltag i den internationale miljøret.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413