Landboret

Landboret

Landboret omfatter bl.a. køb og salg af landbrugsejendomme, generationsskifter, forpagtnings- og leverandørkontrakter, selskabskonstruktioner i landbruget, andelshaveres rettigheder og forpligtelser. Desuden involverer landboret områder som miljøforhold, samdrift- og maskinfællesskaber, ansattes forhold og kontrakter og flere andre af de forhold, der kendetegner landbruget.

Landboret – liberalisering

Med liberaliseringen af Landbrugsloven i 2010 blev der færre krav til købere af landbrugsejendomme, ligesom kravene til, hvor meget man må eje og drive, forsvandt. Der er f.eks. ikke længere grænser for husdyrproduktionens eller arealets størrelse. Husdyrproduktionen reguleres i dag af miljølovgivningen.

Køberen af en landbrugsejendom skal opfylde bopælskravet, enten ved at tage fast bopæl på ejendommen eller ved at udleje stuehuset varigt. Landmanden har modsat tidligere mulighed for at købe den ejendom, der ligger bedst i forhold til husdyrhold, uden at være nødsaget til at sælge sin bopælsejendom. Afstandskravet på 10 km for ejede og medejede landbrugsejendomme er bortfaldet.

Der er stadig krav om, at den driftsansvarlige skal have en fornøden uddannelse ved erhvervsmæssigt dyrehold. Men uddannelseskravet for erhvervelsen af landbrugsejendomme er bortfaldet.

Forpagtningsreglerne er også liberaliserede. Dog er der fortsat krav om samdrift. Man skal eje en landbrugsejendom for at få lov til at forpagte landbrugsjord, og aftalerne kan maximalt indgås for 30 år.

Generelt giver de mange forskellige ændringer i landboret et langt større råderum. Den enkelte ejer kan i større omfang disponere uden først at have opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen. Den nye landboret giver mulighed for såvel større som mere specialiserede bedrifter.

Landboret, godser og herregårde

Advokatgården har mange års erfaring med landboret og rådgiver indenfor alle aspekter vedrørende små og store landbrug, skovbrug, godser og herregårde. Vores rådgivning omfatter blandt andet køb og salg af diverse landbrugsejendomme, generationsskifte og selskabskonstruktioner.

Vi kan hjælpe med at udforme de relevante dokumenter, f.eks. forpagtningskontrakter, leverandørkontrakter, de ansattes kontrakter samt aftaler vedrørende andelshavere, samdrift og maskinfællesskaber.

Landboret og EU

Vi bistår også med plan- og miljørådgivning samt rådgivning om EU-støtte og cross compliance.

Cross compliance betyder, at landbrugsstøtten er betinget af, at landbruget overholder en række krav om miljø, folke-, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd samt såkaldt god landbrugs- og miljømæssig stand på ikke dyrkede arealer.

Krydsoverensstemmelse er et væsentligt element af 2003-reformen af den fælles europæiske landbrugspolitik. Myndighederne i hvert medlemsland fastlægger de præcise krav baseret på de fælles direktiver. Der kan pålægges sanktioner, hvis landmanden ikke opfylder de fastlagte betingelser for støtte

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413