Konkursret

Konkursret

Konkursret er et stort og indviklet sagsområde. Det kan altid anbefales at søge advokatbistand ved problemer relateret til konkursret.

Insolvens og konkursret

Insolvens er den almindeligt brugte definition af konkurs. En skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsdygtigheden må antages at være forbigående. En skyldner er altså ikke insolvent, hvis han senere bliver i stand til at betale sine regninger – indenfor en bestemt tidsramme. En långiver skal kunne dokumentere, at skyldner er insolvent, med mindre skyldneren erklærer sig selv konkurs.

Fristdagen ifølge konkursret

Fristdagen er et centralt begreb i konkursret. Ved fristdagen forstås normalt den dag, da skifteretten modtog anmeldelse om betalingsstandsning eller begæring om akkordforhandling, gældssanering eller konkurs. Det kan også være dagen for skyldnerens død eller beslutningen om likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab.

Retsvirkning af konkurs

Ved konkursen mister skyldneren retten til at overdrage sine ejendele, modtage betaling og andre ydelser, modtage opsigelser, reklamationer mv., stifte forpligtelser eller på anden måde råde over sin formue med virkning for boet.

Konkursboet omfatter både skyldnerens formue samt de indtægter, der tilfalder skyldneren under konkursforløbet.

Personer, der er under konkursbehandling, kan fratages rådigheden over deres ejendele. Det sker bl.a., hvis skyldneren udebliver fra møde i skifteretten, eller hvis der er risiko for, at skyldneren vil råde over ejendelene til skade for långiverne.

Omstødelsesager

Ved omstødelse forstår man, at skyldners dispositioner skal laves om. Det gælder f.eks. gaver, som er givet senere end seks måneder før fristdagen. Gaver, som er fuldbyrdet tidligere, men senere end et år før fristdagen, kan ligeledes kræves omstødt, medmindre det godtgøres, at skyldneren ikke var eller blev insolvent, da gaven blev overdraget. For gaver til skyldnerens nærstående gælder samme regel, hvis gaven er fuldbyrdet senere end to år før fristdagen.

Det er en grundsætning i konkursret, at man skal behandle sine kreditorer ens. Derfor kan der fordres omstødelse, hvis skyldner op til konkursen har favoriseret nogle kreditorer på bekostning af andre. Betaling af gæld senere end tre måneder før fristdagen kan kræves omstødt, hvis betalingen f.eks. er sket før normal betalingstid.

Bistand indenfor konkursret

Advokatgården bistår ved konkurser, bl.a. i hvervet som kurator, ved konkursbegæringer, omstødelsessager samt vurdering og afhændelse af aktiver.

Vi har stor erfaring med behandling af konkursboer og varetager kuratorhvervet med henblik på størst mulig dækning for långivernes krav.

Vi rådgiver også kriseramte virksomheder med henblik på mulighederne for at rekonstruere virksomheden.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413