Gældssanering

Gældssanering

Hvad er gældssanering?

Ved gældssanering forstår man, at ens gæld bliver meget mindre eller endda bortfalder. Med en reduceret gæld, kan man få lov til at udsætte betaling, f.eks. i form af månedlige afdrag, der gør, at økonomien kan hænge sammen igen.

Reglen om gældssanering, der giver mulighed for at slippe ud af håbløs gæld, blev indført i 1984. Gælden kan være et resultat af sygdom eller andre ulykkelige begivenheder. Den kan være mere eller mindre selvforskyldt. Næsten uanset årsagen har man teoretisk mulighed for gældssanering.

Gældssanering vil typisk omfatte hele gælden, dog ikke den del, der er sikret ved pant i hus eller bil. Skifteretten kan også bestemme, at gældssaneringen kun omfatter gæld stiftet før en bestemt dato.

Den del af gælden, som andre har kautioneret for, vil heller ikke blive omfattet af gældssanering. Kautionisten skal betale den del af gælden, som der er kautioneret for. Man skal altså være klar over, at en gældssanering medfører, at banken henvender sig til kautionisten.

Hvem kan søge gældssanering?

Gældssanering kan søges af enkeltpersoner. Foreninger, virksomheder mv. kan ikke søge gældssanering.

Om man kan opnå gældssanering baseres på en holistisk bedømmelse af ens personlige og unikke forhold. Der er derfor meget få faste betingelser, der skal være opfyldte. Der foreligger ikke krav om, at man skal have en bestemt alder eller indtægt af en særlig størrelse. Der er heller ikke nogen øvre grænse for gældens størrelse.

Dog er det en betingelse, at man ikke har nogen praktisk mulighed for at betale sin gæld. Dette indebærer som regel, at gælden skal være på mindst 250.000 kr. eller 100.000 for pensionister.

Om det er gammel gæld, og hvorledes den er pådraget og forsøgt afdraget, er kriterier, der kan få indflydelse på afgørelsen. For overhovedet at komme i betragtning skal man kunne bevise, at man gennem flere år har afdraget på gælden med næsten hele sin indtjening. Og gælden må ikke være opstået ved kriminalitet eller anden uansvarlig handlemåde.

Hvordan søges gældssanering?

Man skal udfylde en særlig blanket, der skal vedlægges forskellige bilag. Man søger gældssanering i den retskreds, hvor man bor. Det er skifteretten, der behandler ansøgningen om gældssanering.

Det er gratis at søge gældssanering. Skifterettens arbejde bliver betalt af statskassen. Det sker meget sjældent, at skifteretten bestemmer, at man skal stille sikkerhed for omkostninger, hvis der indledes en sag om gældssanering.

Hvis skifteretten vurderer, at ansøgningen er udfyldt korrekt, vil ansøgeren blive indkaldt til et obligatorisk møde, hvor man vil blive stillet en lang række spørgsmål. Efter mødet vil skifteretten tage stilling til, om der skal indledes en sag om gældssanering. I bekræftende fald, vil skifteretten meddele, hvad der videre skal ske.

Svært at opnå gældssanering

Det kræver meget grundig forberedelse og stor viden at få gældssanering. Tusindvis af mennesker søger hvert år om at slippe helt eller delvist for deres gæld, men kun omkring en tredjedel kommer igennem nåleøjet.

Derfor er det en god idé at have en advokat ved sin side. Advokatgården kan rådgive dig om dine muligheder og hjælpe dig med at udforme ansøgningen om gældssanering. Vi kan også deltage i dit møde med skifteretten.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413