Familieret

Familieret

Familieret er den del af civilretten, der regulerer familiemedlemmers pligter og rettigheder. Familieret er ét af de mest omfangsrige juridiske områder: Ægteskab, separation, skilsmisse, ægtepagt, arveret, børn, adoption, umyndiggørelse, værgemål samt børne- og ægtefællebidrag er de væsentlige emner i familieret.

Advokatgården har stor erfaring med familieret. Vi rådgiver alle, gifte som ugifte, registrerede partnere, forældre, arvinger eller andre, der måtte have behov for hjælp.

Vi anbefaler som regel ægtepagter og testamenter for at sikre en fornuftig bodeling ved skilsmisse eller dødsfald. Ægtepagter og testamenter gør en svær tid meget lettere, særligt når der er tale om generationsskifte af en virksomhed eller en formue.

Hvis det går galt, kan vi tage vare på alle aspekter af et ophør af et ægteskab, såsom separation eller skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær vedrørende børn, bodeling, særejegodtgørelse og ægtefællebidrag. En overførsel af forældremyndigheden kan f.eks. være relevant, hvis den ene forælder ikke længere er i stand til at varetage barnets tarv.

Fakta om familieret

Mange er ubevidste om familieret og de familieretlige regler, der regulerer samlivsforholdet uanset om man er gift eller ugift. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke tager stilling til sin formueordning.

Familieret er et juridisk område, som er reguleret af en lang række love og regler. Lovene på området er bl.a. ægteskabsloven, arveloven og forældreansvarsloven.

Der træffes jævnligt konkrete afgørelser om fortolkningen af disse regler. Det er således vigtigt med en opdateret viden om familieret, for at sikre at aftaler og dokumenter stemmer overens med den nyeste praksis.

Familieret: Ægteskabsloven

Ægteskabsloven bestemmer, hvem der har lov til at indgå ægteskab med hvem, og hvorledes ægteskabet kan omstødes.

I forbindelse med separation og skilsmisse lovgives der også om underholdsbidrag fra den ene ægtefælle til den anden, samt særejegodtgørelse.

Familieret: Arveloven

Arveloven bestemmer, hvem der arver samt evt. betingelser herfor. Arveloven blev ændret i 2007 for at tage højde for moderne familiemønstre, der indebærer, at mange par lever sammen uden at være gift.

Revideringen indførte også, at arven efter personer, der ikke har oprettet testamente, deles ligeligt mellem ægtefælle og børn. Ligeledes blev det muligt at testamentere en større del af arven.

Familieret: Forældreansvarsloven

Forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007. Loven bestemmer bl.a., at udgangspunktet er fælles forældremyndighed, samt at børn oftere skal inddrages i sager om forældremyndighed.

Forældreansvarsloven giver endvidere forældre, der ikke har del i forældremyndigheden, ret til orientering om barnets forhold.

Der har været meget debat om denne del af dansk familieret. Modstanderne mener, at loven vægter fraskilte forældres ret til børnene højere end barnets ret til en tryg barndom. Tilhængere siger, at loven tilgodeser barnets ret til begge forældre, særligt i de tilfælde hvor den ene part blokerer for samværet.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413