Arbejdsskader

Arbejdsskader

Hvad er arbejdsskader?

Arbejdsskader er skader, der opstår efter en arbejdsulykke. Arbejdsskader kan også opstå, idet man pådrager sig en erhvervssygdom. Arbejdsskader er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, som hviler på et forsikringsprincip. Arbejdsskadestyrelsen vurderer i første instans erstatning for arbejdsskader med ankemulighed til Ankestyrelsen.

Arbejdsskader kræver normalt, at skaden sker i forbindelse med arbejde, der er reguleret af et formelt ansættelsesforhold mellem arbejdsgiveren og den skadesramte. Men der kan også foreligge arbejdsskader, der sker uden for arbejdspladsen, f.eks. når man kører i firmabilen (hvis arbejdet begynder, idet man forlader sin bolig). Det er også muligt at blive omfattet af loven om arbejdsskader, selvom der ikke er tale om et formelt ansættelsesforhold. Det kunne f.eks. dreje sig om ulønnede tjenester, så længe det ikke er i relation til venner og familie.

Arbejdsulykker og arbejdsskader

En arbejdsulykke foreligger, når man udsættes for en skadelig påvirkning på arbejdet. Skaden skal opstå straks eller indenfor fem dage fra ulykkestidspunktet. Påvirkningen skal ydermere vurderes egnet til at forårsage skaden.

Erhvervssygdomme og arbejdsskader

En erhvervssygdom er en diagnose, der er optaget på Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsfortegnelse. De skadelige påvirkninger (løftning af tunge genstande, monotont arbejde osv) skal opfylde betingelserne i fortegnelsen. Der kan altså være tale om arbejdsskader, selvom skaden ikke sker som følge af en pludselig begivenhed.

Hvis sygdommen ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens fortegnelse, kan den ekstraordinært anerkendes, hvis det beviseligt er arbejdets særlige karakter, der har bevirket arbejdsskaden. Psykiske arbejdsskader kan være meget svære at få anerkendt, da det kan være vanskeligt at fastslå årsagsforbindelsen.

Ansvar for arbejdsskader

Arbejdsskadesikringsloven dækker kun visse behandlings- og transportudgifter samt varigt mén og tab af erhvervsevne. De midlertidige erstatningsposter i form af svie- og smerteudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til advokat er ikke dækket af loven. Disse udgifter kan kun dækkes, hvis der foreligger et ansvarsgrundlag. Der foreligger et ansvarsgrundlag, hvis arbejdsgivere, kolleger eller øvrige personer er skyld i de pågældende arbejdsskader.

Arbejdsgiveren er ansvarlig efter arbejdsmiljøloven til at indrette arbejdspladsen og tilrettelægge arbejdet, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal også instruere medarbejderen korrekt og føre tilsyn. Hvis arbejdsgiveren har forsømt dette, er der et ansvarsgrundlag.

Differencekrav i forbindelse med arbejdsskader

Erstatningsansvarsloven indeholder modsat arbejdsskadesikringsloven hjemmel til dækning af svie- og smertegodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og øvrige tab. Dækning efter erstatningsansvarsloven vil ofte føre til en større erstatning for tab af erhvervsevne. Disse krav kaldes differencekrav, fordi de udgør forskellen på den erstatning, som erstatningsansvarsloven giver mulighed for, og en erstatning alene beregnet efter arbejdsskadesikringsloven.

Derfor er det ved arbejdsskader meget vigtigt indledningsvist at vurdere, om der kan være et ansvar, der gør det muligt at anvende erstatningsansvarsloven. Differencekrav kan være særdeles komplicerede, hvorfor det er vigtigt at få rådgivning fra en advokat med speciale i arbejdsskader.

Advokatgården har gennem mange år specialiseret sig i personskade efter arbejdsskader.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413